Sprogforeningens historie

ved tidl. formand Ove Nissen

Efter nederlaget i 1864 frygtede nationalt fremtrædende personer i Sønderjylland, at den tyske påvirkning under fremmedherredømmet(1864-1920) ville nedbryde danskheden i landsdelen. Man følte sig især klemt efter at §5-løftet fra fredsslutningen i Prag var slettet, og som modtræk mod tysk fremgang stiftedes den 10. oktober 1880 “Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig” senere kun kaldt “Sprogforeningen” –  og på sønderjysk: “æ Sprochforening”.

Formålet var at værne om det danske sprog i Nordslesvig – navnlig ved udbredelse af folkelig oplysning i møder med dansksprogede foredrag – ved oprettelsen af bogsamlinger, sognebiblioteker – ved udsendelse af boggaver til skolebørn og ved rejsning af forsamlingshuse som led i det folkelige og nationale oplysningsarbejde.

Medstifter og første formand var J.P. Junggreen, Aabenraa, der med sin bestyrelse startede foreningen ved at udsende et opråb til den sønderjyske befolkning, hvor man især lagde vægt på at gøre den rige skat, der ligger i dansk litteratur, tilgængelig for alle – for således at værne om modersmålet.

Kontingent blev sat til 2 mark pr. år, og folk strømmede til – også med testamentariske gaver.

Man startede egen forlagsvirksomhed og udgav således mange publikationer. Man tog Den blå Sangbog og senere Højskolesangbogen med i nationalkampen. I 1893 udkom Sprogforeningens Almanak, der som en kærkommen gæst fyldte de sønderjyske hjem med oplysning og almindelig læsning.

Sprogforeningens Almanak udsendtes for sidste gang i 1993 efter 100 års trofast virke. Efterfølgende har Sønderjysk Skoleforening påtaget sig opgaven at videreføre opgaven ved udsendelse af “Sønderjysk Almanak”.

Ved salget af Hovslund Mølle blev det i år 1900 muligt for Sprogforeningens bestyrelse med H.P. Hanssen som formand at overtage restaurant “Svejts” i Aabenraa og i de følgende år omdanne lokalerne til kulturhuset “Folkehjem” med plads til bogsamling, udlånsvirke til landsdelens over 60 sognebiblioteker, restaurant og mødelokaler. I 1970´erne blev “Folkehjem” omdannet til en selvejende institution.

Den 17. november 1918 kunne H.P. Hanssen fra Folkehjems balkon kundgøre over for en tusindtallig forsamling, at genforeningen med Danmark stod for døren. Han blev efterfølgende foreningens stærke og stoute formand (1921-1936).

I “Det nationale Portrætgalleri” på Folkehjem ser man malerier af kvinder og mænd, som hver for sig og på fremtrædende poster har gjort en dansk indsats �?? hædret ved således at blive husket, som foregangsmænd- og stridsmænd/-kvinder i den danske sags tjeneste og for den sønderjyske befolkning.

Efter genforeningen har Sprogforeningen også støttet det sproglige og kulturelle arbejde i Sydslesvig, samtidig med ikke at tabe de nærmeste, de kendte opgaver af syne. Det har givet foreningen et større arbejdsfelt, og det tværgående samarbejde med den sydslesvigske afdeling medgiver positiv respons. Værdier, som på alle måder styrker samværet om det danske sprog og om danskheden i grænselandet.

I 1936 blev den kendte bibliotekar for bogsamlingen Jakob Petersen formand for Sprogforeningen – efterfulgt i 1952 af Askov Højskoles forstander J. Th. Arnfred, der igen i 1974 blev afløst af gårdejer Chresten Speggers, Mjang ved Sønderborg og fra 1982 til 1996 bestred overbibliotekar Jørgen Mågård, Padborg, hvervet som formand. Herefter konstitueredes Karen Margrethe Pedersen, Skærbæk, og i 1997 blev overlærer H.H. Bang, Padborg, valgt til posten, men trak sig året efter.

I maj 1998 valgtes tidligere skoleinspektør Ove Nissen, Rinkenæs, til formand; og der er herefter sat en kampagne i gang for at forny foreningen med nye medlemmer og med nye tiltag i forsøg på “at gavne det danske sprog og dansk kultur i Grænselandet”.

Formænd for Sprogforeningen

1880-1886         Jens Peter Junggreen (1827-1886)

1886-1887         Carl H. Bekker (1834-1887)

1887-1899         Jacob Michelsen (1845-1899)

1900-1916         Mathias Andresen (1858-1916)

1916-1921         Kaptajn Fischer (1844-1933)

1921-1936         H. P. Hanssen (1862-1936)

1936-1952         Jakob Petersen (1884-1952)

1952-1974         J. Th. Arnfred (1882-1977)

1974-1983         Christian Speggers (1906-1983)

1983-1997         Jørgen Mågård (1930-2007)

1997-1997         Karen Margrethe Pedersen (konstitueret som formand i 4 mdr.)

1997-1998         Hans Henrik Bang (f. 1931)

1998-2010         Ove Nissen (f. 1932)

2010-                Frode Sørensen